Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Transplantasyon Dergisi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve Florence Nightingale Hastaneler Grubu’nun süreli yayını olarak Demiroğlu Bilim Üniversitesi tarafından yılda 2 sayı (Şubat, Ekim) yayımlanmaktadır. 

Derginin amacı; Sağlıkla ilgili tüm branşlarda yapılan klinik ve deneysel çalışmalar, özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları, kısa rapor ve editöre mektup türünden yazılar yayınlamak, okuyucular arasında bilgi alışverişini sağlamak ve bilimsel gelişime katkıda bulunmaktır. 

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yazılar Türkçe ve ingilizce özet içermelidir. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır (http://tdk.org.tr). Anatomik terimlerin Latinceleri kullanılmalıdır. Gündelik tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

Yayımlanması amacıyla gönderilen yazılar Uluslararası Tıp Dergi Editörleri Komitesi (ICMJE) tarafından oluşturulan ve güncellenen, Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlara (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Editors) uygun olarak hazırlanmış olmalıdır (http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/). 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Transplantasyon Dergisi Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına (http://www. wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) uymayı prensip olarak kabul eder. Bu nedenle insanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda, yazının Materyal ve Metod kısmında etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Çalışmanın yapıldığı hasta veya gönüllüler yapılacak işlemler konusunda bilgilendirilerek onayları alınmalı ve bu durum makalenin Materyal ve Metod kısmında belirtilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, yazının Materyal ve Metod kısmında çalışmanın Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımı Kılavuzu (www.nap.edu/catolog/5140.html) prensipleri doğrultusunda yapıldığı ve ilgili kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmelidir. Gerek görülürse editör tarafından etik kurul onayının bir örneği yazarlardan istenebilir. 

Yazıların hemen işleme konulabilmesi için belirtilen yazım kurallarına tam olarak uygun olması gereklidir. Editör ve Yayın Danışma Kurulu yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek üzere yazarına geri gönderme, biçimce düzenleme veya reddetme yetkisine sahiptir. 

Gönderilen yazılar önce yayın Danışma Kurulu ve Editör tarafından değerlendirilir. Yayın Danışma Kurulu ve Editör tarafından uygun görülen yazılar, isimleri gizli tutulan konuyla ilgili üç danışmana gönderilir bu danışmanlardan en az ikisi tarafından olumlu görüş bildirildiğinde yazı yayımlanmaya hak kazanır. Danışman belirleme yetkisi editöre aittir. 

Yazılar, “Arial” karakterinde 1.5 satır aralıklı olarak ve 13 punto kullanılarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Yayın metni IBM uyumlu bilgisayar programında (Microsoft Windows, en az Word 98) hazırlanmış olmalıdır. Sayfalara başlık sayfasından başlayarak sayfanın sağ alt köşesinde yer alacak şekilde sırayla numara verilmelidir. Ana metin yazar isimleri ve çalıştıkları kurumlara ait herhangi bir bilgi içermemelidir. 

Dergiye gönderilen makalenin daha önce herhangi bir dergide yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmediği ve yazının tüm yazarların onayı ile bu dergiye 

gönderildiği Telif hakkı devir formunda belirtilmelidir. Telif hakkı devir formu makaledeki isim sırasına uygun biçimde tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalı ve bir üst yazı ile makale kaydı sırasında online değerlendirme sistemine yüklenmelidir. 

İmzalı üst yazı ayrıca; Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Büyükdere Cad. No: 120, 34394 Esentepe, Şişli, İstanbul adresine kargo ile gönderilebileceği gibi, tarayıcı ile taranarak e-posta yolu ile info@istanbulbilim.edu.tr adresine de gönderilebilir. İmzalı üst yazıda ayrıca tüm yazarların makale ile ilgili bilimsel katkı ve sorumlulukları yer almalı, çalışma sonuçları ile ilgili herhangi bir çıkar çakışması olup olmadığı varsa içeriği ve yine herhangi bir kurum veya kuruluştan mali destek/katkı alınıp alınmadığı, alınmış ise sponsoru belirtilmelidir. Daha önce bildiri özeti olarak sunulmuş yazılar yer ve tarih belirtilmek koşuluyla yayımlanabilir. 

Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul edilen şekilde olmalı, ilk kullanıldıkları yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir. Tüm metin boyunca kısaltılmış şekil kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır (http:// journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/)” kaynağına başvurulabilir. 

Yazının başlık sayfasında, yazının Türkçe ve İngilizce başlığı, yazarların açık ad ve soyadları yazılmalıdır. Çalışmaların yapıldığı klinik, anabilim dalı/bilim dalı, enstitü ve kuruluşun adı belirtilmelidir. Başlık sayfasında yazışmaların yapılacağı kişinin adı, yazışma adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları yer almalıdır. Çalışma, daha önce bir kongre ya da sempozyumda bildiri olarak sunulmuş ise bu sayfada belirtilmelidir. 

Editöre mektup ve klinik görünüm dışındaki tüm yazı türlerinde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kaynak gerektirecek cümleler kullanılmamalıdır. Kaynak, şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır. 

Anahtar kelimeler; Index Medicus Medical Subject Headings (MeSH)’e uygun olacak şekilde en az üç en fazla yedi adet olmalıdır. Anahtar kelimeler için www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html adresine başvurulmalıdır. 

Araştırma yazıları; Türkçe ve İngilizce başlık ve özet içermelidir. Özetler; Amaç, Materyal ve Metod, Bulgular, Sonuç ve Anahtar kelimelerden oluşmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir. Ana metin ise Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular, Tartışma, Teşekkür (varsa) ve Kaynaklar yer almalıdır. 

Derleme türü makaleler; Türkçe ve İngilizce başlık ve özet içermelidir. Özet tek paragraf olacak şekilde hazırlanmalı, Anahtar kelimeler içermeli ve 100 kelime ile sınırlı olmalıdır. Bölümlendirilmiş özet hazırlanmasına gerek yoktur. 

Olgu sunumlarında; Türkçe ve İngilizce başlık ve özet içermelidir. Özet tek paragraf olacak şekilde hazırlanmalı Anahtar kelimeler içermeli ve 100 kelime ile sınırlı olmalıdır. Ana metinde ise Giriş, Olgu sunumu, Tartışma ve Kaynaklar yer almalıdır. Olgu sunumlarının Giriş ve Tartışma kısımları kısa-öz olmalıdır. 

Kısa rapor; İlgili alanda önemli katkısı olabilecek araştırma verilerini kısa ve öz olacak şekilde içermelidir. Kısa raporun maksimum uzunluğu 1500 kelime olmalıdır. Kısa raporlarda Türkçe ve İngilizce başlık, tek paragraf olacak şekilde Türkçe ve İngilizce özet, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 3-7 adet anahtar kelime yer almalıdır. Kısa raporlarda en fazla iki tablo ve bir şekil/grafik/resim bulunmalıdır. Bölümlendirilmiş özet hazırlanmasına gerek yoktur. 

Editöre mektup bölümü, dergide daha önce yayımlanmış yazılara eleştiri getirmek ve katkı sağlamak amacıyla veya orijinal bir çalışma olarak hazırlanmamış ve hazırlanamayacak bilgilerin iletilmesi amacıyla oluşturulduğundan kısa-öz olmalı, 1000 kelimeyi geçmemeli, özet içermemelidir. 

Tablolar, şekil, grafik ve resimler metin içinde atıfta bulunulan sıraya göre numaralandırılmalıdır. Tablolar, şekil, grafik ve resimlerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir. 

Her tablo ayrı bir sayfaya 1.5 satır aralıklı şekilde hazırlanmış olmalıdır. Her bir tabloya kısa bir başlık verilmelidir. Açıklamalar başlıkta değil, dipnotlarda yapılmalıdır. Dipnotlarda standart olmayan tüm kısaltmalar açıklanmalıdır. Dipnotlar için sırasıyla şu semboller kullanılmalıdır: (*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡). Metin içinde her tabloya atıfta bulunulduğundan emin olunmalıdır. 

Şekiller ve grafikler profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğraflanmalı, fotoğraflar dijital baskı kalitesinde olmalıdır. Şekiller ve grafikler JPEG ya da TIF formatında 300 dpi çözünürlükte görüntü oluşturacak biçimlerde hazırlanmalı ve kaydedilmeden önce bu dosyaların görüntü kaliteleri bilgisayar ekranında kontrol edilmelidir. 

Röntgen, BT, MR filmleri ve diğer tanısal görüntülemeler ve patolojik örneklerin fotoğrafları JPEG ya da GIF formatında, yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak elektronik dosya şeklinde kaydedilebilir. Resimlerin üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açık ve tüm makalede eşit, yayın için küçültüldüklerinde bile okunabilecek boyutlarda olmalıdır. Resimler mümkün olduğunca tek başlarına anlaşılabilir olmalıdır. Eğer hasta(lar)nın fotoğrafı kullanılacaksa, hasta(lar) fotoğraftan tanınmamalı ya da hasta(lar) veya yasal olarak hasta(lar)dan sorumlu yakınından yazılı izin alınmalıdır. 

Ayrı bir sayfadan başlayarak şekiller, grafikler ve resimler için alt yazılar ve dipnotlar 1.5 satır aralıklı olarak ve numaralar ile hangi şekle karşı geldikleri belirtilerek yazılmalıdır. Semboller, oklar, sayılar ya da harfler şeklin parçalarını belirtmek için kullanıldığında, dipnotlarda her biri açıkça tanımlanmalıdır. 

Makale yazarları; eğer makalede daha önce yayımlanmış; tablo, şekil, grafik, resim vb. varsa, yayın hakkı sahibi ve yazarlardan yazılı izin almak ve bunu belirtmek durumundadır. 

KAYNAK YAZIMI 

Henüz yayımlanmamış veriler ve çalışmalar kaynaklar bölümünde yer almamalıdır. Yayına kabul edilmiş çalışmalar “Epub Yıl, ay ve gün” belirtilerek kaynak gösterilebilir. 

Kaynak numaraları metinde köşeli parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmeli, metin sonunda eser içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri “Index Medicus” ve “Ulakbim/Türk Tıp Dizini”ne göre kısaltılmalıdır. Kaynakların yazılımı aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır. 

Kaynak bir dergi ise; 

Yazar(lar)ın soyadı adının baş harf(ler)i (6 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 6’nın üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli, Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabancı kaynaklar için “et al.” ibaresi kullanılmalıdır). Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus’a uygun kısaltılmış ismi (http://www.ncbi. nlm.nih.gov/sites/entrez/query.fcgi?db=nlmcatalog). Yıl; Cilt: İlk ve son sayfa numarası. 

Örnek: Lesser GT, Haroutunian V, Purohit DP, Schnaider Beeri M, Schmeidler J, Honkanen L, et al. Serum lipids are related to Alzheimer’s pathology in nursing home residents. Dement Geriatr Cogn Disord 2009;27:42-9. 

Kaynak bir dergi eki ise; 

Yazar(lar)ın soyadı adının baş harf(ler)i. Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus’a uygun kısaltılmış ismi 

(www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html) Yıl;Cilt (Suppl. Ek sayısı):İlk ve son sayfa numarası. 

Örnek: Mucci E, Jackson SH. Nutritional supplementation in community-dwelling elderly people. Ann Nutr Metab 2008;52(Suppl 1):S33-S7. 

Kaynak bir kitap ise; 

Yazar(lar)ın soyadı adının baş harf(ler)i. Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Basımevi, Basım yılı. 

Kaynak kitaptan bir bölüm ise; 

Bölüm yazar(lar)ının soyadı adının baş harf(ler)i. Bölüm başlığı. In: Editör(ler)in soyadı adının baş harf(ler)i editor veya editors. Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Yayınevi; Baskı yılı: Bölümün ilk ve son sayfa numarası. 

Örnek: Thomas DB, Miller BL. Alzheimer’s disease and other dementias. In: Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, editors. Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York: McGraw-Hill; 2005. p. 2393-406. 

Kaynak toplantıda sunulan bir makale ise; 

Yazar(lar)ın soyadı adının baş harf(ler)i (6 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 6’nın üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli, Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabancı kaynaklar için “et al.” ibaresi kullanılmalıdır). Makalenin başlığı. Varsa In: Editör(ler)in soyadı adının baş harf(ler)i editor veya editors. Kitabın adı. Toplantının adı; Tarihi; Toplantının yapıldığı şehrin adı, toplantının yapıldığı ülkenin adı. Yayınevi; Yıl. İlk ve son sayfa numarası. 

Örnek: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. North-Holland; 1992. p. 1561-5. 

Kaynak elektronik olarak yayımlanan bir dergi ise; 

Yazar(lar)ın soyadı adının baş harf(ler)i (6 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 6’nın üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli Türkçe kaynaklar için “ve ark.”, yabancı kaynaklar için “et al.” ibaresi kullanılmalıdır). Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus’a uygun kısaltılmış ismi Yıl; Cilt: İlk ve son sayfa numarası. Elektronik olarak yayımlanma tarihi yıl ay ve gün. 

Örnek: Shimizu H, Ghazizadeh M, Sato S, Oguro T, Kawanami O. Interaction between beta-amyloid protein and heparan sulfate proteoglycans from the cerebral capillary basement membrane in Alzheimer’s disease. Clin Neurosci 2009;16:277-82. Epub 2008 Dec 16. 

Kaynak bir web sitesi ise; 

Web sitesinin adı. Erişim tarihi. Available from: Web sitesinin adresi. 

World Health Organization (WHO). Erişim tarihi: 9 Temmuz 2008. Erişim adresi: 

http://www.who.int 

Kaynak tez ise; 

Yazarın soyadı adının baş harfi. Tezin başlığı (tez). Tezin yapıldığı şehir adı: Üniversite adı (üniversite ise); Yılı. 

Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğu tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı Demiroğlu Bilim Üniversitesi’ne aittir. 

Editöryel İletişim
Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
E-Posta: info@baycinartibbiyayincilik.com
Web Adres: www.baycinartibbiyayincilik.com/

Teknik İletişim
Çiğdem ERATAK
Yazılım Parkı Bilişim Teknolojileri D.O.R.P. Ltd. Şti.
E-Posta: ceratak@yazilimparki.com.tr
Web Adres: www.yazilimparki.com.tr